Puur inZicht Coaching voor organisaties

Puur inZicht Coaching voor organisaties kan helpen wanneer je

 • het werkgeluk van medewerkers wilt verhogen en de verbinding tussen medewerkers en organisatieonderdelen wilt verbeteren;
 • bewustwording wilt verhogen bij medewerkers met vaste patronen, houding en gedrag;
 • vanuit puurheid en openheid leiding wilt geven waarbij transparantie zorgt voor de juiste verbinding;
 • de wens hebt medewerkers vanuit passie te laten werken waardoor ze duurzaam inzetbaar zijn en van toegevoegde waarde blijven voor de organisatie;
 • ondersteuning en begeleiding wilt bij verzuimtrajecten;
 • ondersteuning wilt bij het onderzoeken naar de talenten van medewerkers;
 • zelf vast bent gelopen en inZicht wilt in de keuzemogelijkheden van je carrière.

Verzuimbegeleiding

Werkgever en medewerkers hebben een sleutelrol bij verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Tegelijkertijd is iedere werkgever verplicht om zich te laten ondersteunen bij het verzuimbeleid.

Een dag verzuim kost een werkgever gemiddeld € 250. Het belang van een passende verzuimbegeleiding is groot. Werkgevers kunnen zelf het verschil maken ten aanzien van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Een goed beleid omtrent arbeidsomstandigheden kan uitval van medewerkers deels voorkomen. Bij (tijdelijke) arbeidsbeperkingen kunnen leidinggevenden en medewerkers vaak zelf tot andere oplossingen komen, zoals tijdelijke aanpassing van werktijden of andere werkzaamheden.

Individuele coaching

Op weg naar een andere toekomst helpt Puur inZicht graag om uit te zoeken welke patronen je vastzetten, hoe je je kwaliteiten kunt uitbreiden en wat je wilt bereiken. Het is een uitdaging om je eigen kracht en mogelijkheden te (her)ontdekken, zodat je zelf de volgende stap zelf kunt zetten.

Coaching helpt diegenen die last hebben van hun huidige situatie en daar iets aan willen veranderen en verder willen komen. Dit kan plaatsvinden op zowel individueel niveau, als op team- en organisatieniveau.

Vertrekpunten zijn:

 • wat is de situatie die men wil oplossen?
 • wat is de gewenste situatie?
 • op welke niveau liggen kansen en mogelijkheden?

Voor Puur inZicht betekent coaching: goed luisteren, nieuwsgierig zijn, vragen stellen die aanzetten tot denken en in beweging komen! Daarbij worden doelen geformuleerd en wordt gekeken in hoeverre je die doelen daadwerkelijk kunt bereiken.

Loopbaan (job) coaching

Loopbaan coaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van loopbaan coaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken tussen de kandidaat en de loopbaancoach.

Loopbaan coaching is er op gericht (nieuwe) inzichten te verkrijgen, zoals:

 • inZicht in wat motiveert en energie geeft, maar ook wat demotiveert;
 • inZicht in sterke en zwakke kanten;
 • inZicht in functionele en disfunctionele werkhouding;
 • inZicht in drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten.

Organisatieontwikkeling

“Wat is organisatieontwikkeling?” Bij deze vraag krijg je verschillende antwoorden. Organisatieontwikkeling is een containerbegrip dat gerelateerd is aan begrippen en concepten als verandermanagement, leren, ontwikkelen en implementeren.

Organisatieontwikkeling gaat over het succesvol realiseren van verandering(en) in de persoonlijke of organisatorische situatie. Medewerkers komen (zelf) in hun kracht, de verantwoordelijkheid blijft waar deze hoort en de onderlinge communicatie verbeterd. Dit is uiteindelijk merkbaar op verschillende plekken in de organisatie. Namelijk op persoonlijk niveau, teamniveau, samenwerkingsniveau én organisatieniveau.

Puur inZicht werkt in organisaties met de wet van de natuur, waarin de thema’s veiligheid, erkenning, autonomie en zingeving centraal staan. De aanpak van Puur inZicht zorgt voor meer bewustzijn waardoor medewerkers na afloop van een traject krachtiger zijn en meer eigenaarschap tonen. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het werkgeluk vergroot.

De hoofdzaken zijn:

 • Verbindingen leggen,
 • Zichtbaar maken van de onderliggende patronen,
 • Belemmeringen die de betrokkenen in het hier en nu ervaren om daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen,
 • Verandering vanuit de mens in plaats vanuit de organisatie
 • Resultaten in de organisatie,
 • Het lerend vermogen neemt toe. Nieuwe ideeën vinden gehoor en mensen herkennen weerstanden die leren en samenwerken in de weg staan,
 • Discussies of problemen herhalen zich minder omdat medewerkers opener en transparanten durven zijn (vertrouwensbasis).
 • Problemen zijn bespreekbaar en belanden minder vaak in de doofpot
 • De grenzen van veranderbaarheid worden zichtbaar
 • Iedereen werkt met meer plezier en voldoening

Helaas loopt zeventig procent van deze initiatieven vroegtijdig vast of worden de beoogde resultaten niet bereikt. Als oorzaak hiervoor gelden uiteenlopende redenen, waarbij in vrijwel alle gevallen één belangrijke oorzaak centraal staat: er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangrijkste speler, namelijk de betrokken medewerker.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Puur inZicht Coaching voor jouw organisatie? Neem dan contact met mij op.